Jiu Jitsu

Jiu Jitsu

An ancient order of expert Jiu Jitsu fighters face fearsome alien invaders in a battle for Earth every six years.